Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Кандидатстване за обучение

Как да кандидатствам?

В началото на всяка учебна година през месец октомври се организират Еразъм дни, които целят да дадат възможност на вече реализиралите мобилности студенти да споделят своя опит и да запознаят колегите си със своето преживяване. Условията, документите и сроковете се обявяват на таблото на Еразъм-офиса, на сайта на подпрограма Еразъм и при съответните деканати. Кандидатурите се подават в съответните деканати.

Необходими документи за селекция на студенти при кандидатстване за мобилност с цел обучение:

 1. Анкетна карта
 2. Справка за успеха през изминалия семестър (уверение за успех от съответния деканат)
 3. Копие на диплома от завършена езикова гимназия или друг сертификат за език (в съответствие с приемащия университет)
 4. За студентите от „Инженерен дизайн”: албум формат А4 с репродукции на техни творби или PowerPoint презентация във формат PDF на английски език на CD

Етапи на кандидатстване

 1. Подаване на кандидатура за селекция – на този етап се извършва избор на студентите, които да осъществят мобилност, на базата на техния среден успех, владеене на език и мотивация
  • За мобилности за летен семестър до 20.10
  • За мобилности за зимен семестър до 20.05
 2. Разглеждане на документите от комисията и провеждане на събеседване с кандидатите. Избор на студенти за изпълнение на мобилности. /бройките на мобилностите са ограничени и определени за всяка година и има вероятност не всеки, които кандидатства да бъде одобрен/

Какво следва след одобрение на кандидатите?

 1. Изготвяне на индивидуален учебен план “Learning agreement for studies” с помощта на Факултетния координатор по програмата
 2. Онлайн регистрация в чуждестранното висше училище – всеки от партньорските ни университети имат обявени дати за регистрация
 3. Изготвяне на договор за финансиране между студентите и ЛТУ и подготовка на останалите необходими документи – банкова сметка, застраховка и др.
 4. Онлайн езиков тест в платформата OLS (задължителен преди заминаването)
 5. Заминаване – поне един ден преди началото на семестъра в приемащия университет; студентът е длъжен да пази своят билет, бордна карта или др.
 6. Завръщане – поне един ден след приключването на семестъра в приемащия университет; студентът е длъжен да пази своят билет, бордна карта или др.
 7. Отчет на студента – в рамките на 7 дни след завръщането студентът е длъжен да представи отчетни документи за своята мобилност при институционалния координатор.
 8. Представяне на презентация по време на Еразъм дните