Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Кандидатстване за практика

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА С ЦЕЛ ПРАКТИКА - придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта. Не са допустими дейности, които попадат в обхвата на „мобилност с цел обучение“. Не е допустимо едновременно провеждане на мобилност с цел практика и с цел обучение по програма „Еразъм +”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА: от 2 месеца до 6 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен. Пример: Студент в ОКС Бакалвър, който е участвал в мобилност с цел обучение и/или практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца. При специалности, които приключват с присъждане на ОКС Магистър (напр. Ветеринарна медицина), общата продължителност е до 24 месеца.

Мобилност с цел практика с продължителност по-малка от 2 месеца не се допуска и няма да бъде призната.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
 1. Кандидатите трябва да са студенти/докторанти, които към момента на кандидатстване са записани в ЛТУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение (редовна, задочна, дистанционна, самостоятелна), и да имат студентски права.
 2. Допустими да кандидатстват са студенти:
  • ОКС „Бакалавър“ – студенти, които имат завършен поне един семестър от обучението си в ЛТУ.
  • ОКС „Магистър“ – през целия период на магистратурата - ОНС „Доктор“ - през целия период на докторантурата.
  • Студенти и докторанти, които кандидатстват за мобилност, която ще се осъществи задължително по време на обучението и ще приключи до първата дата на държавния/те изпит/и, защита на дипломна работа/магистърска теза/докторска дисертация по учебен план (за бакалаври и магистри) и индивидуален план (за докторанти).
  • Новозавършили студенти/докторанти (recent graduate) - практиката може да стартира само след успешното завършване/защита/дипломиране на студента/докторанта и трябва да приключи до една година след това.
  • Не се допуска съчетаване на посочените двата вида мобилност – по време на обучението и след завършване на висшето образование/присъждане на докторска степен.
 3. Да имат минимален успех от обучението си в ЛТУ – Мн. добър 4.50. За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити/докторантския минимум.
 4. Да владеят езика/ците, на който/ито ще се провежда практиката.
 5. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта.

ВАЖНО: Във всички случаи студентите и докторантите подават техните кандидатури до момента, в който имат студентски права, както следва:

 • За студенти, съгласно чл. 109а от Правилника за дейността на Лесотехническия университет, правата на действащ студент се упражняват до първата държавна изпитна сесия.
 • За докторанти: към момента на кандидатстване следва да бъдат зачислени на основание Заповед на ректора.
ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ

Студентите/докторантите могат да осъществят практика по програма Еразъм+ в следните държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция, Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна Гора, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна.

ДОПУСТИМИ РАБОТОДАТЕЛИ
 • Висше учебно заведение, на което е присъдена Еразъм харта
 • Всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд, напр.:
  • Публично или частно малко, средно или голямо предприятие (вкл. социални предприятия), ветеринарна клиника;
  • Местна, регионална или национална публична институция;
  • Социален партньор или друга организация, като Търговска камара, браншова/професионална организация и профсъюз;
  • Изследователски институт;
  • Фондация;
  • Училище, институт, обучителен център (на всички нива, вкл. професионално образование и образование за възрастни);
  • Неправителствена организация, асоциация;
  • Институция за кариерно развитие, професионално ориентиране и информационни услуги.

ВАЖНО: не се допуска осъществяване на мобилност с цел практика в:

 • Институции на ЕС или други органи на ЕС, вкл. специализирани агенции (изчерпателен списък е наличен на уеб-сайта: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • Дипломатически представителства
 • Организации, които управляват програми на ЕС (напр. Национални агенции), с цел избягване на конфликт на интереси и/или двойно финансиране
ПРЕДИ КАНДИДАТСТВАНЕТО
 • Избор на работодател (приемаща институция)

  Кандидатите сами се свързват с потенциалния работодател, който трябва да им изпрати Покана (по приложения образец), ако е съгласен да приеме студента/докторанта за осъществяване на практиката. В комплекта документи за кандидатстване се прилага само една покана и само от един работодател. Комуникацията с работодателите се осъществява лично от кандидатите, а не чрез Лесотехническия университет. Получаването на покана от работодателя не е единствено условие за одобряване на мобилността от селекционната комисия, но е един от задължителните документи за кандидатстване.

 • Финансиране

  Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове. За периода на провеждане на практиката студентът/докторантът има право да кандидатства и да получава стипендия от ЛТУ, при условията за допустимост, съгласно действащите разпоредби.

  За периода на мобилността с цел практика студентът/докторантът е длъжен да заплати таксата за обучение в Лесотехническия университет.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Заявление – Образец 1, или Образец 1 (за докторанти), оригинал

  В приложения образец се попълват всички полета и се полагат необходимите подписи и печати. Кандидатът носи отговорност за достоверността на предоставената информация и полагането на подписите и печатите.

 2. Автобиография (формат по преценка на кандидата, на български или английски език)
 3. Покана от работодателя – Образец 2 - оригинал или сканирано копие, с подпис и печат. В поканата трябва да бъдат попълнени всичи полета. Представя се само една покана, в 2 екземпляра/копия.
 4. Документ за удостоверяване на успеха (до момента на кандидатстване за мобилност с цел практика по настоящата покана):
  • за студенти: уверение за успех с посочен среден успех от всички изпити до момента на кандидатстването - оригинал
  • за новозаписани магистри: документ, удостоверяващ средния успех от приемните изпити за съответната Магистърска програма - оригинал
 5. Уверение с посочена първа дата на държавния изпит или защита на дипломна работа/магистърска теза по учебен план, издадено от съответния факултет - оригинал
 6. Заповед/и за зачисляване на докторанта и за удължаване на срока на докторантурата (в случай, че има такова), с посочена тема на дисертацията и научен ръководител, копие/я
 7. Документ/и, удостоверяващи езиковата компетентност, съгласно изискванията на работодателя - копия. В случай, че в Поканата работодателят не е посочил изрично изискване за документ, удостоверяващ езиковата компетентност, комисията ще приеме всякакъв документ, от който става ясно нивото на владеене на чуждия/те езици
ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Всички документи трябва да бъдат подредени в папка и в реда, посочен по-горе, като на всяко Заявление ще бъде поставен входящ номер. Кандидатите трябва да се уверят, че са подготвили надлежно и са подали всички изискуеми документи.

Комисията няма да одобри и предложи за финансиране кандидати, които са посочили невярна информация, при липса на документ и/или информация, както и документи, които не са изготвени по приложените образци.

Пакетът документи се подава във факултета, в който се обучава студентът.

СЕЛЕКЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

След изтичане на крайният срок за подаване на кандидатури, ще бъдат сформирани комисии за селекция на кандидатите, с участие на Декан по учебната дейност и Факултетните координатори по програма Еразъм+. Селекцията ще бъде извършена само по документи. В случай, че кандидатите, които отговарят на всички условия за селекция, са повече от общия брой договорени мобилности, класирането ще бъде извършено при следните критерии: 1) кандидатите ще бъдат класирани по успех 2) приоритетно ще бъдат предложени за финансиране кандидати, които никога не са участвали или са участвали по-малко пъти в мобилност с цел обучение или с цел практика по програма Еразъм или Еразъм+.

 • ЕТАПИ НА СЕЛЕКЦИЯТА

  Етап 1: Административна проверка на подадените документи по отношение на тяхната изчерпателност, достоверност на предоставените данни и информация, допустимост на кандидатите и работодателите, съгласно изискванията, посочени в настоящите Указания за кандидатстване.

  Етап 2: Разглеждане и одобряване на кандидатурите, преминали етап 1.

  Етап 3: Окончателно класиране на кандидатите.

  ВАЖНО: В случай, че броят на одобрените кандидати е по-голям от броя на местата, договорени между Лесотехническия университет и Центъра за развитие на човешките ресурси, окончателното решение за финансиране ще бъде взето от Еразъм-офиса, в зависимост от наличния бюджет.

  След приключване на конкурса, комисията по селекция ще изготви протокол с имената на одобрените кандидати и резервите, който ще бъде предоставен на Еразъм-офиса, за изготвяне на договори с Ректора на университета.

 • ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

  Списъкът с одобрените кандидати, резервите и неодобрените кандидати, ще бъде изложен на информационното табло на съответния факултет.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

Грантовете на одобрените студенти/докторанти ще бъдат отпускани от Еразъм-офиса. След като бъдат одобрени от Факултетната комисия, кандидатите следва да се свържат с Еразъм-офиса на Лесотехническия университет (ст. 133, етаж 1, сграда А) и да се информират относно процедурата, свързана с предоставяне на допълнителни документи, сключване на финансовото споразумение, провеждане на практиката и отчитане на мобилността.

Learning Agreement for Traineeship се подписва от одобрения студент/докторант, работодателя и факултетния и/или катедрения координатор от ЛТУ, преди началото на мобилността. Университетският координатор на програма Еразъм+, подписва, само ако документът е надлежно попълнен и са положени подписите на студента/докторанта и факултетния и/или катедрения координатор. Образецът на този документ ще бъде предоставен на одобрените кандидати и не се подава към момента на кандидатстване за мобилност с цел практика.

НАСТАНЯВАНЕ

Ако работодателят не предлага настаняване, одобрените кандидати трябва своевременно да потърсят начини на настаняване.

ПРИЗНАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА

Еразъм практиките могат да бъдат два вида: практика като част от обучителната програма и практика по желание. Успешно осъществените практики по Програма Еразъм+ ще бъдат признати от Лесотехническия университет по следния начин:

 • При съответствие на практиката с учебния план на студента, периодът на практиката и получените резултати ще се признават и ще се вписват в дипломата за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър
 • При липса на съответствие на осъществената практика с учебния план на студента, периодът на практиката и получените резултати ще се признават и ще се вписват в дипломата като факултативна.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Letter of Intent се изисква тогава, когато студентът иска да направи заявка за стаж.

Декларация, Пълномощно са формуляри, които се изискват при подготовката на документите за самото заминаване.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!