Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Декларация за политика по Еразъм (обща стратегия)

Главната цел на общата стратегия на Лесотехническия университет е да продължи да развива качествено обучение в съгласие с изискванията на Европейския съюз посредством осигуряване на съвременно образование. Ето защо, подобряване качеството на студентските и преподавателските мобилности към и от университетите от Програмните държави напълно съвпада с главната стратегическа линия на институцията. Качественото обучение представлява ключов момент в обстановката на все по-намаляващи бройки на кандидатите за студенти, от една страна, и все по-нарастващото търсене на инженерни кадри от страна на националната промишленост.

В условията на възникналата пандемична обстановка, пред образованието възникнаха нови предизвикателства, а именно, необходимостта от провеждането на онлайн обучение, което засегна всички студенти, били те у дома или в чужбина. Университетът е напълно наясно с целта това образование да бъде адекватно на присъственото образование и да не ощетява студентите откъм получените знания. Ето защо, с настоящата Декларация за политика по Еразъм, университетът възнамерява да отговори на новите изисквания за развитие на висшето образование, като отново потвърди ключовото значение на програма Еразъм. Посредством мерките за мобилност и за участие в съвместни проекти в областта на висшето образование с нашите европейски партньори се стремим да запазим и повишим нивото на преподаване. В тази връзка, цитирам „част от образователното уравнение са резултатите от мобилността и усвояването на чужди езици”. Също така, по този начин университетът се ангажира с тази програма да осигури правото на „всеки за висококачествено, включващо и иновативно образование”.
(прочети още).

По отношение на програма Еразъм, това налага да продължим досегашното успешно двадесетгодишно участие на институцията в програмата, но заедно с това и своевременно да се изгладят нерешените въпроси от предходния период и да се въведат нови възможности за студентите. За тази цел, университетите, с които сътрудничим, се избират по установени и добре функциониращи вече през последните години връзки, или посредством откриване на нови възможности за сътрудничество. Стратегията е да се избират партньори с най-близки специалности, така че да можем да предлагаме на студентите кръгa от възможности в специалностите, които следват в родната си страна.

Една нова и перспективна цел е да се възползваме от допълнителните възможности, които предлагат както смесеното обучение, така и студентските практики, които са атрактивни за студентите. Тази възможност стартира през последните две години от предходния период, по отношение на студентските мобилности с цел стаж.

Програмата Еразъм беше важен инструмент за утвърждаването на съществуващите и създаване на нови специалности в съгласие с изискванията на пазара на труда. Това продължава да бъде стратегия, пред вид възникналите липси на инженерни кадри в производствените сектори на промишлеността. Вследствие на подобрена комуникация с производствените браншове, университетът показа готовност, подготви, и от есента на 2020-21 г. стартира нова специалност, която да отговори на изискванията на производството от инженерни кадри. Освен индивидуалните студентски мобилности, стратегията на университета е също да можем да участваме в съвместни дейности. Това стана традиция в университета посредством участието в проекти от тип КА2 „Стратегически партньорства”, главно в областта на професионалното образование. Тази традиция ще продължи и в бъдеще с досегашните ни партньори от страни като Гърция, Турция, Словения, Словакия, Испания, Швеция, и др.

Най-важните цели за всички мобилности са академични и професионални. За студентите, това е получаването на модерно образование и добри професионални умения. За преподавателите, това е модернизирането на учебните методи и учебния материал и намиране на нови възможности за сътрудничество. На по-широко културно ниво, за младите хора целта е да се запознаят с различни европейски страни и народи и развиването на европейско съзнание. Студентите се интересуват както от образователните, така и от общокултурните цели на програмата. Целите на преподавателите са разнообразни: от преподаването в чужбина, до развитието на съществуващите академични контакти и развиването на други дейности с партньорските институции.

Tаргет-групи при студентите са основно тези от бакалавърска степен, от трети, четвърти и по-рядко втори курс, летен семестър. Отскоро нова таргет-група са студентите, завършили семестриалното си обучение, на които предстои пред-дипломен стаж. Мобилни студенти от магистърска степен са били входящи студенти от партньорски ВУ. Досега са липсвали студенти от третата степен: докторските програми. Като имаме пред вид нарастващите бройки на чуждестранни студенти, които се обучават в нашия университет, считаме, че е налице продължаващо развитие на мобилностите по линията на включване на такива студенти в програмата. Като бройки, общо студентите досега не надхвърлят 20 души общо годишно, заедно с входящите студенти, университетът обаче вижда потенциал за тяхното двойно увеличаване. Подписването на нови Интер-институционални споразумения спомага кръгът от партньори на университета да се увеличава, което дава по-големи възможности за участия на студенти и преподаватели от чужбина. Тази задача изисква качествено повишаване на мобилностите в чужбина, по три линии: присъствено обучение, смесено обучение при мобилности в чужбина, и Еразъм стажове преди дипломирането, за 2 месеца. Първите стъпки към тези три направления направихме както през по-миналата, така и през миналата година, и за в бъдеще имаме намерение да развием. В тази насока очакваме помощ от европейски организации на работодатели в бранша, като EFIC (European Furniture Industry Confederation), с цел да разширим участието на специалности от този бранш.