Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Програма „Еразъм+”

Програма „Еразъм+” е разработена с цел да подпомага усилията на държавите по програмата да оползотворяват ефективно потенциала на европейския човешки и социален капитал, утвърждавайки принципа на учене през целия живот посредством предоставяне на подкрепа за формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи. Освен това, програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност с държавите партньори, по-специално в областите на висшето образование и младежта.

erasmus plus

Програма „Еразъм+” развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в областите на образованието, обучението и младежта, като включва кактовътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество. „Еразъм+” е резултат от интегрирането на следните европейски програми, изпълнявани от Комисията през периода 2007—2013г.:

Днес програма „Еразъм+” е с нова визия, с по-богати възможности за мобилност (пътуване с цел стаж или обучение) и обхваща следните мобилни дейности:

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Общото правило е, че участници в проекти по програма „Еразъм+” трябва да са установени в държави по програмата.

Програмата „Еразъм+” е отворена за участие за следните държави:

Държави-членки на Европейския съюз (ЕС)

Австрия
Белгия
България
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия

Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Обединено кралство
Полша
Португалия
Румъния

Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чешка република
Швеция

Държави по програмата, които не са членки на ЕС

бивша югославска република Македония
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия
Турция

По програмата могат да работят само висши учебни институции, получили университетска харта „Еразъм” след кандидатстване за нея пред Европейската комисия. За осъществяване на мобилността документи се подават към Центъра за развитие на човешките ресурси, определен от Министерството на образованието и науката за Национална агенция по програмата „Учене през целия живот” за България. Кандидатстването се извършва от самите висши училища , както и от институциите в рамките на Консорциумите за студентски практики „Еразъм”. Физически лица не могат да кандидастват директно към Центъра за развитие на човешките ресурси, тяхното участие се организира от съответната институция, в която учат, преподават или работят.

Кандидатстването към Центъра за развитие на човешките ресурси се извършва на основа на ежегодна Покана за подаване на предложения. Тя е достъпна на Интернет страницата на ЦРЧР, където са публикувани и съответните практически ръководства и указания за кандидастсване.

Задължително условие за реализирането на студентска и преподавателска мобилност по програма „Еразъм” е наличието на предварително подписани между партниращите висши училища интер-институционални споразумения за Еразъм обмен, в които се описват основните параметри на всяка мобилност.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Студентите, завършили първата година от обучението си в своята страна и продължаващи обучението си, включително до Докторска степен, могат да осъществят период на обучение (мобилност) между 3 и 12 месеца в друга европейска държава.

Както изпращащата, така и приемащата организации трябва да са Висши учебни институции, удостоени с харта за висше образование „Еразъм”.

Желаещите да бъдат участници в дейността „Мобилност с цел обучение” преминават през вътрешна селекция в своите университети. Селектираните студенти придобиват статут на „Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта „Еразъм”.

Студентската мобилност с цел обучение по програма „Еразъм” осигурява на българските студенти:

  • Финансиране на периода на мобилността;
  • Освобождаване от академични такси в приемащия университет;
  • Езикова и културна подготовка посредство участие в онлайн езикови курсове и Интензивните езикови курсове Еразъм, предназначени само за Еразъм студентите;
  • Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В СТАЖОВЕ

Изпращащата организация трябва да е висша учебна институция, удостоена с харта за висше образсование „Еразъм”.

Приемащата организация може да е: Висша учебна институция, удостоена с харта за висше образование „Еразъм”, или всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта. Например приемащата организация може да е: Публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие); публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително и търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации; научно изследователски институт; фондация; училище/институт/образователен център (на всички равнища – от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни); организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги.

Всички участващи организации трябва да са установени в държави по програмата. Дейностите за международна мобилност във висшето образование между държавите по програмата и държавите партньори ще стартират на по-късен етап в рамките на програма „Еразъм+”.

Периодите на стажовете са между 2 и 12 месеца.

Един студент може да получи безвъзмездни средства за периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност. Предишен опит в рамките на програмата за обучение през целия живот/програма „Еразъм” се прибавя към 12-месечния срок за един цикъл на обучение.

  • През първи цикъл на обучение (бакалавърска или равностойна образователна степен);
  • През втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен);
  • През третия цикъл на обучение като докторант (докторска степен).

Продължителността на стажа на неотдавна завършилите образованието си студенти се прибавя към максималния 12-месечен срок на цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Студентите трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Допустими участници са студенти, регистрирани във ВУИ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на мобилност с цел обучение, студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс на висше образование. За стажове това условие не се прилага.

Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стажове. Неотдавна завършилите висшето си образование трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция по време на последната година от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Програма „Еразъм” подпомага мобилността на българските университетски преподаватели в европейски приемащ университет, който притежава Университетскахарта „Еразъм”.

Целта на тази мобилност е, от една страна, да разшири европейските измерения в преподаването, а от друга, дава възможност на студентите, които не са участвали в мобилност, да се срещнат с иновативни методи и подходи на преподаване. Тази дейност създава реални условия за разработването на съвместни учебни програми, обмен на учебно съдържание и методи на преподаване между партниращите институции.

Престоят по преподавателска мобилност „Еразъм” е в период между 2 дни до 2 месеца, без да се отчита времето за пътуване. Във всички случаи преподавателската мобилност трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от 1 седмица). Членовете на персонала трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Програмата предлага следните възможности на българските преподаватели:

  • Помощно финансиране на пътните разходи;
  • Финансиране на разходите до една седмица от Еразъм престоя според дестинацията на гостуването и условията на живот в приемащата европейска държава.