Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Предистория

Програма „Еразъм” е секторна програма към „Учене през целия живот”, програма на Генерална дирекция „Образование” към Европейската комисия в Брюксел.

Тази програма е наследник на програма „Сократ”, която приключи през 2006-2007 академична година. В ЛТУ, началото бе поставено от програма „Темпус” за международно сътрудничество в областта на висшето образование. По тази програма, проектът S_JEP 12479-97 с наименование „Развитие на образованието по мебелен дизайн” бе разработен през 1995-96 г., като бе ръководен от екип преподаватели от ЛТУ и преподаватели от партньорски висши училища, а предложението бе подадено на 30 януари 1997 г. Финансирането се извърши по програмата „Темпус” и засегна дейности, свързани с развитието на учебния план, учебните материали и техническото оборудване за новата специалност „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)”. По тази програма се оборудва компютърната зала в УЛК за тази специалност, и бяха разработени и издадени учебници и други учебни материали. След приключването й, по предложение на наши чуждестранни партньори, продължихме сътрудничеството си с тях по програма „Сократ”, а днес вече работим по програма „Учене през целия живот” – секторна подпрограма „Еразъм”. Дейностите по организация и провеждане на студентската и преподавателската мобилност по програма „Еразъм” се финансират от Европейската комисия в Брюксел. За тази цел, всяка академична година висшите училища, които са подписали Университетска Харта Еразъм, кандидатстват и сключват договор с Националната агенция „Учене през целия живот”. Лесотехническият университет има подписана Стандартна Харта Еразъм с номер 76946-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUC-1, за период от 5 години, считано от 2007 г. За академичната 2008-2009 година, бе сключен договор № 2008-ERA-MOB-15 между ЦЧРЧ и Лесотехническия университет.

ДЕЙНОСТИ

Основна дейност по програма „Еразъм” са студентските и преподавателските мобилности.

От 2007 година, дейността „Интензивни програми” беше прехвърлена към националните агенции „Еразъм”, и се финансира от тях. Студентите и преподавателите от ЛТУ са участници в различни интензивни програми, но досега са били два пъти организатори на такива прояви с гости от чужбина.

  • Мобилност с цел обучение
    Студентите, завършили първата година от обучението си в своята страна и продължаващи обучението си, включително до Докторска степен, могат да осъществят период на обучение (мобилност) между 3 и 12 месеца в друга европейска държава.
  • Преподавателска мобилност
    Програма „Еразъм” подпомага мобилността на българските университетски преподаватели в европейски приемащ университет, който притежава Университетскахарта „Еразъм”. Целта на тази мобилност е, от една страна, да разшири европейските измерения в преподаването, а от друга, дава възможност на сутдентите, които не са участвали в мобилност, да се срещнат с иновативни методи и подходи на преподаване. Тази дейност създава реални условия за разработването на съвместни учебни програми, обмен на учебно съдържание и методи на преподаване между партниращите институции.