Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Програма „Еразъм+”

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство.

Основната дейност на програмата „Еразъм+” са студентските и преподавателските мобилности.

Лесотехническият университет има одобрена Европейска Харта Еразъм+ 2021-2027, озаглавена ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027, подписана дигитално от Европейската комисия на 27.02.2021 г. и от ректора на университета, чл. кор. проф. д-р Иван Илиев.

Програма „Еразъм+” е разработена с цел да подпомага усилията на държавите по програмата да оползотворяват ефективно потенциала на европейския човешки и социален капитал, утвърждавайки принципа на учене през целия живот посредством предоставяне на подкрепа за формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и работата с младежи. Освен това, програмата разширява възможностите за сътрудничество и мобилност с държавите партньори, по-специално в областите на висшето образование и младежта.

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Мобилността се осъществява за 1 или 2 семестъра в университет от партньорската мрежа на ЛТУ. В програмата могат да се включат студенти, завършили първата година от обучението си. Както изпращащата, така и приемащата организации трябва да са Висши учебни институции, удостоени с харта за висше образование „Еразъм”.

Желаещите да бъдат участници в дейността „Мобилност с цел обучение” преминават през вътрешна селекция. Селектираните студенти придобиват статут на „Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта „Еразъм”.

Студентската мобилност с цел обучение по програма „Еразъм” осигурява на българските студенти:

 • Финансиране на периода на мобилността;
 • Освобождаване от академични такси в приемащия университет;
 • Езикова и културна подготовка посредством участие в онлайн езикови курсове и Интензивните езикови курсове Еразъм, предназначени само за Еразъм студентите;
 • Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ/ДОКТОРАНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

Мобилността дава възможност за осъществяване на практически стаж в друга страна членка на Европейския съюз или такава с предприсъединителен статус. Работодателят може да бъде висше учебно заведение, на което е присъдена Еразъм харта както и всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд.

Продължителността на този тип мобилност е от 2 месеца до 6 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен.

Пример: Студент в ОКС Бакалвър, който е участвал в мобилност с цел обучение и/или практика с продължителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца. При специалности, които приключват с присъждане на ОКС Магистър (напр. Ветеринарна медицина), общата продължителност е до 24 месеца.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ

Преподавателите могат да осъществят мобилности с цел преподаване и с цел обучение в партньорски университет. Целта на тези мобилности е, от една страна, да разшири европейските измерения в преподаването, а от друга, дава възможност на студентите, които не са участвали в мобилност, да се срещнат с иновативни методи и подходи на преподаване. Тази дейност създава реални условия за разработването на съвместни учебни програми, обмен на учебно съдържание и методи на преподаване между партниращите институции. Продължителността на този тип мобилност е до 5 дни.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Общото правило е, че участници в проекти по „Еразъм+” трябва да са установени в държави по програмата. По нея могат да работят само висши учебни институции, получили университетска харта „Еразъм” след кандидатстване пред Европейската комисия.

Програмата „Еразъм+” е отворена за участие за следните държави:

Държави-членки на Европейския съюз (ЕС)

Австрия
Белгия
България
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания

Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия

Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чешка република
Швеция

Държави по програмата, които не са членки на ЕС

Албания
Босна и Херцеговина
Молдова
Черна Гора
Северна Македония
Сърбия
Турция
Украйна

ПРЕДИСТОРИЯ

erasmus plus

Програма „Еразъм+” развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в областите на образованието, обучението и младежта, като включва кактовътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество. „Еразъм+” е резултат от интегрирането на следните европейски програми, изпълнявани от Комисията през периода 2007—2013г.:

 • програмата за обучение през целия живот;
 • програма „Младежта в действие”;
 • програма „Еразмус Мундус”;
 • програма „Темпус”;
 • програма „Alfa”;
 • програма „Edulink”;
 • програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование.