Програма Erasmus+ на ЕС в Лесотехнически униврситетСъдържание на страницата.

Студентска харта

Статутът на Еразъм студент се прилага към всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програма Еразъм, и селектирани от университета*, в който се обучават, за осъществяване на Еразъм период на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават Университетска Харта Еразъм, предоставена от Европейската комисия.

* Университет е всеки вид висше училище, което по силата на националното законодателство или съдебна практика, предлага придобиване на квалификации или дипломи за висше образование, независимо от наименованието, което училището може да носи.

Като Еразъм студент имате следните права:

 • Да подпишете Learning Agreement с изпращащия български университет и приемащия европейски университет. Този документ съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които ще получите в приемащия университет.
 • След приключване на обучението да получите от приемащия европейски университет Академична справка (Transcript of Records), който отразява получените по време на обучението кредити и оценки.
  Пълно академично признаване в изпращащия университет на кредитите, придобити по време на Еразъм периода на обучение, и съгласно подписания Learning Agreement.
 • Не се заплащат академични такси за обучение, регистрация, полагане на изпити или достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм периода на обучение в приемащия европейски университет.
 • Институционалната стипендия и студентски заем се запазват напълно за времето на престой в приемащата институция.

Като Еразъм студент от вас се очаква:

 • Да изпълнявате условията и задълженията на индивидуалния Еразъм договор, подписан с изпращащия университет или Националната агенция Еразъм.
 • Да се уверите, че всички промени, свързани с Еразъм периода на обучение, са отразени в подписания между Вас, изпращащия и приемащия университет Learning Agreement
 • Да реализирате пълния период на обучение, както е договорено с изпращащата институция, включително да положите изпити или да преминете други форми на оценяване, и да спазвате правилата и регулациите на изпращащия ви университет.
 • След завръщането си да подготвите писмен доклад за Вашия Еразъм период на обучение.

Ако имате проблеми:

 • Изяснeте същността на проблема и проверите какви са Вашите права и задължения.
 • Свържете се с Вашия институционален (факултетен) координатор и потърсете разрешаване на възникналия проблем във Вашия изпращащ университет.
 • Ако останете неудовлетворен, потърсете Вашата Национална Агенция Еразъм.